Общи гаранционни условия

Моля, запознайте се с тези условия преди да въведете в експлоатация доставеното оборудване. В този документ са описани общите условия за удовлетворяване на рекламации и други претенции възникнали през гаранционният срок на стоките, доставени от „ПОЛИМЕТА СООД, за краткост наричано по-долу ПРОДАВАЧ.

 

1. Гаранционен срок

Гаранционния срок на окомплектовката в случай, че не е направена допълнителна писмена уговорка с КУПУВАЧА е както следва 1 година /12 месеца/. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемо предавателния протокол, а при необходимост от инсталиране – от датата на инсалиране но не по-късно от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от получаването на оборудването

2. Заявяване на рекламация

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експоатация в гаранционният период. Рекламации на закупена стока при проявен фабричен дефект се приемат от ПРОДАВАЧА, след сигнал от КУПУВАЧА, с възможно най- подробно описание на дефекта, сериен номер на машината, при възможност и със снимки. Рекламации се приената в офисите на ПРОДАВАЧА, по телефона, факс, или e-mail: service@polymeta.bg

3. Не подлежат на гаранционно обслужване:

Консумативи, части и елементи с ограничен срок на живот или годност, батерии, акумулатори, лампи, ленти, филтри, четки, ремъци, маркучи, бързоизносващи се части и елементи посочени от производителя и др.

4. Гаранционен ремонт. Задължения на ПРОДАВАЧА.

При предявявaне на рекламация, отговаряща на изискванията на Гаранционните условия техническите лица на ПРОДАВАЧА са длъжни да:

 • Да реагира в срок до 3 (три) работни дни от подаване на рекламацията
 • Да извърши ремонта възможно най- бързо в срок не по- късно от 1 (един) месец съгласно ЗЗП

– При продължителност на ремонта повече от 15 (петнадесет) работни дни гаранцията се удължава с времето на ремонт.

– Производителят, доставчикът, ПРОДАВАЧЪТ и представяните от него технически лица не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи или последвали загуби, вследствие на дефекта на стоката и престоя поради рекламацията.

5. Приемане на ремонтирано оборудване. Задължения на КУПУВАЧА:

КУПУВАЧЪТ е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт или качеството на резервната част при отстраняване на проблема. Подписва се двустранен протокол за извършената сервизна дейност.

Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

Ако при диагностиката на обрудването се установи, че тя е изправнa и отговаря на техническата си спецификация, или дефекта е негаранционен, сервизът може да таксува КУПУВАЧА съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване.

При оборудване което не надвишава размерите 2м х2м х1,5 метра и тегло до 500 кг., ремонта и сервизирането се извършва в складовите бази на ПРОДАВАЧА. Разходите за доставката на оботудването са за сметка на КУПУВАЧА. При отказ от старна на КУПУВАЧА за доставка на обрудването същия е длъжен да заплати транспотрните разходи на сервиза за посещение на място.

6. Условия при който не се удовлетворява рекламацията

Гаранционно обслужване може да бъде отказано от ПРОДАВАЧА в следните случаи:

– При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта, фактура, фабричния номер или лепенката на стоката.

– Когато е правен опит за ремонт, (де)монтаж, модификация, адаптация от КУПУВАЧА или от неупълномощени от ПРОДАВАЧА частни лица или фирми.

– Когато не са спазени условията за инсталация, експлоатация, съхранение и транспорт на закупената стока.

– При причинени повреди от неправилно боравене, неправилна и ненавременна профилактика претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, или други фактори извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.

– При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, всякакви други външни въздействия извън контрола на Производителя, Доставчика или Продавача;

– При използване на стоката не по предназначение, както и използването на машините и стоките противно на указанията на ПРОДАВАЧА и ръководството за употреба.

– При работа с нестандартна захранваща електрическа мрежа, или с други неподходящи нестандартни устройства, или с нестандартна кабелна мрежа, неподходящи консумативи и др. Неподходящи начини на употреба.

– Гаранцията на машини може да бъде отказана, ако те се използват с несъобразени по мощност инструменти или дефекта е настъпил вследствие кратковременно или продължително претоварване.

– При неправилно извършени настройки от страна на потребителя, вследствие на които се е влошило качеството на работа на оборудването

7. Права на потребителя

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Политика за поверителност и защита на личните данни

 • Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
 • Личните данни на Потребителя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Потребителя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
 • Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Потребителяя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Потребителя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
 • Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
 • Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, с която чрез използването на Интернет страницата Потребителят се съгласява.
 • С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия.
 • Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
 • Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@polymeta.bg; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. София, ул. Илия Бешков № 3.
 • При изпращане на запитване или създаване на профил от Потребител или Клиент, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Полимета С по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.
 • Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Полимета С при спазване на Политиката за поверителност.
 • Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Купувач може да се направи по всяко време:

i. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие, когато тази опция е технически възможна;

ii. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Купувача, на www.polymeta.bg.

iii. Чрез свързване с Продавача, като се използват данните, посочени по-горе, съгласно контактната информация, така като е посочена в чл. 2.5 и без последващо задължение на която и да е от страните спрямо другата или без която и да е от страните да може да изисква обезщетение.

 • Отказването от получаването на бюлетини и/или известия не предполага отказ от съгласието, дадено за настоящия Документ и се прилага/има ефект само в бъдещ момент, след изпращането на намерението за отказване.
 • Полимета С си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Купувач, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на Полимета С или на предварителна нотификация.
 • Полимета С няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Купувач, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Полимета С, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.